Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W GESCHIEDENIS

Ptoxips joeII. van Spanje.

VoorraamdeVoorwaardender Gendfche Bevrediging.

„ Namen, Doornik, Utrecht enMechelen , aan den „ eenen, en de Prins van Oranje, met de Staaten „ van Holland en Zeeland en derzelver Bondgenoo5, ten, aan den anderen kant, bclooven, eene goede „ en vaste vriendfehap met elknnderen te zullen on„ derhouden, met goed en bloed elkander bijteitaan, „ en de uitheemfche Knegten, met naame de Span-

„ jaarden, ten Lande uittedrijven en te houden.

„ Hier na zullen zij de Vergadering der Algemeene j, Staaten doen befchrijven, om orde op'sLandszaa„ ken te beraamen, mét naame op den Godsdienst,

,, in Holland, Zeeland, Bommel enz. Niemand

„ zal zich vervorderen, buiten Holland, Zeeland, „ en de Plaatzen, met hun verbonden, ietsteonderneemen. tot nadeel van het Roomfche Geloof. De uitvoering der Plakaaten blijve, middelerwijl, gefchorst , tot op de vergadering der Algemeene Staaten. —— Oranje zij ^eeadmiraal en Stadhouder 3% van Plolland^ Zeeland , Bommel enz., tot dat de Algemeene Staaten hier op nader orde Hellen : blijvende nogthans de Plaatzen, die thans niet onder 5, zijn bewind ftaan, fchoon in Holland en Zeeland. ?, gelegen, hier van uitgeflooten , tot den tijd, dat zij dit VTerbond omhelsd, en van den Prinfe, in't „ Huk van den Godsdienst, of in andere opzigten, f itisfticlie of voldoening zullen ontvangen hebben.

i Alle Gevangenen zullen genaakt worden,

s, met naame de Graaf van Bossu. De Prins en ala, le anderen worden herfteld in hunne verbeende „ Goederen en Eere ; doch op vervreemde tilbaar?

haave

Sluiten