Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 34S

„ haave zal men , van wederzijden , geen verhaal „ hebben. De Zuilen en Zegetekens , door

Alva, tot fchande van den genoemden of anderen

opgerigt, zullen vernield worden , De Geest-

„ lijken, Goederen hebbende,in HollandoïZeeland ,, gelegen, zullen in't bewind derzelven, zoverhet

wereldlijke raakt, herfteld worden. Den gewee„ ken Kloosterlingen zal men een redelijk onderhoud „ verzorgen ; alles tot nader bevel der Algemeene

,, Staaten. Alle onté'eringen, ter zaakevanden

„ Godsdienst of de Beroerten, worden vernietigd.

Op de Munte in Holland en Zeeland , verre

„ boven de waarde opgezet, zal men eenen alge-

„ meenen voet tragten te beraamen. Ook zal

„ aan de Algemeene Staaten Maan, of de kosten van „ 's Prinfen twee Krijgstochten niet behooren teko-

,, men ten laste der Gemeene Nederlanden. De

„ Landen en Steden , die de Tegenpartij volgen, „ zullen de voordeden van dit Verbond niet genie„ ten, voor dat zij hetzelve zullen hebben aange„ nomen, 't welk hun , wanneer het hun gevalt, „ zal vrijftaan (*)."

Onbefchrijflijk groot was de blijdfchap , door de maare deezer Bevrediging in het grootfte gedeelte der Nederlanden veroorzaakt. Op den dag der tekening, ging het Kasteel van Gend over aan de Staatfchen,

on-

(*) Bor i IX. B. bl. 190. Tassis, Lib. III. p. 124, Groot Plakaatb. I. D. bl. 1.

Philips de IL van

Spanje.

Gevolgen der Gendfche Bevrediging voor Oranje.

Sluiten