Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 24?

van Carel den V. fpeelde hem in de aderen, hij hadt een Vorstlijk en inneemend voorkomen , zijne vriendlijk- en gemeenzaamlieid veronderltelde , dat de Vorst de harten zou winnen der nog getrouwe Landfchappen, en zijne krijgsbekwaamheid de wederfpannigen doen bukken. Maar de omwenteling in de Nederlanden, veroorzaakt door debuitenfpoorigheden der Spanjaarden, vorderde eene doorfleepe Staatkunde , een taai geduld , en alles opweegende bekwaamheid. Hoedanigheden, welken Don Jan niet bezat. Eene verwaatene en roeklooze eerzugt was zijn deel. Hij veragtte de Ingezetenen der Nederlanden, en dagt met Alva, niets gemaklijker , dan een Folk van Boter te kneeden.

Naa, onbekend, Frankrijk, met een klein gevolg, doorgetrokken te zijn , om dus meer zijne reis te verhaasten , ontdekte hij zich te Luxemburg, de Hoofdftad eens Landfchaps van dien naam, 't welk in den handel met de Algemeene Staaten geen deel genomen hadt. Van hier gaf hij den Staaten, bij eenen Brief, berigt van zijne herwaardskomfte , met betuiging, ,, hoe leed hem de overlast ware, dien zr „ van het Spaanfche Krijgsvolk leeden , welken hi ,, voorhadt Itrenglijk te firaflen , op dat de Landej: „ eens weder aan hunne oude Vrijheid mogten ge< „ raaken , dewijl de Koning niets anders vorderde, „ dan de gehoorzaamheid en handhaaving van dct ,, Roomfchen Godsdienst." Ook is het waarfchijn lijk , dat hij terftond aan de Staaten der bijzonders Gewesten gefchreeven , en hun den Lastbrief dei

Philips de II. van Spanje.

Zijne komst aldaar, en berigt aan de Staaten*

K@-

Sluiten