Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35«

GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje,

Oranje maant de Staaten af, het oor aan Don Jan te!eenen, of eenige Voor waarden te bedingen.

Konings , uit Madrid medegebragt , toegezohdé» hebbe (*). Maar, vermids hij Gijzelaars vorderde, eer hij dieper landwaards introk, vermeerderde zulks het reeds gaande zijnde wantrouwen bij Luiden, die nog de bitterheden der onlangs geledene mishandelingen fmaakten, en voor ilimmer vreesden. De Algemeene Staaten vaardigden eenigen na Luxemburg af, om Don Jan's meening nader te verltaan ; dan zij verzuimden intusfchen geenzins , om zich, van alle kanten, in Haat van tegenweer te Hellen : reden te over hadden zij, om dit te doen, uit aanmerking van den eisch, dien Don Jan voorftelde aan de Afgezondenen , om door de Algemeene Staaten hem ingewilligd te worden (f).

De Prins van Oranje bleef te BPiddelburg , van waar hij het oog op Vlaanderen en Braband kon geflaagen houden, geenzins bedrijfloos. Brief op brief fchreef hij aan de Staaten, om bun allen verdrag, voor dat het vreemde Krijgsvolk zou vertrokken zijn, ten ernftigfte te ontraaden. „ Gij kunt," op deezen zin liep zijn fchrijven, „ niet te zeer dit Volk „ mistrouwen, 't welk maar al te dikwijls getoond „ tieeft, geen ander oogmerk te hebben, dan uwe „ voorzigtigheid in llaap te wiegen, om u des tehg-

„ ter

f*) De Hoogl. Bondam geeft een AflchXft van dus een bijzonderen Brief aan Gelderland, entevens van 's Konings Lastbrief. Onüitg. Stukken , li D. bl. 1H.

(f) Hooft, I. D.bl.430. Bondam Onüitg. Stukken,

w. 174.

Sluiten