Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 GESCHIEDENIS

Philips de II. van

Spanje.

Onderhandelingen der Staaten met Don Jan.

Oranje was , ten dien dage, de Godfpraak der Staaten. Dit zijn fchrijven, 't welk alle de merktekens draagt van zijn vernuft en fchranderheid,maakte zo veel indruks, dat men niet meer durfde reppen, om Don Jan, zonder eenige voorwaarden, tot Landvoogd aanteneemen , gelijk zommigen gewild hadden. De Prins verzuimde niets , wat (trekken kon , om het fluiten van een Verdrag tusfchen de Staaten en den nieuw overgekomenen Landvoogd te verhinderen. Met zijne gewoone wakkerheid hadt hij Brieven van den Koning, van Don Jan , van Roda en anderen onderfchept, die ten vollen uitweezen, welke trouwlooze oogmerken zij in 't hart koefterden. Van deezen bediende hij zich, om de Staaten te onderrigten, hoe men geen ander oogmerk hadt, dan hun te bedriegen. Zij vorderden, dat Don Jan de Gendfche Bevrediging zou aanneemen, en, om hem hier toe overtehaalen, hadden zij getuigenisfen van God- en Regtsgeleerden verworven , dat deeze nuttig was voor den Roomfchen Godsdienst, en de gehoorzaamheid, den Koning verfchuldigd, niet verkortte. Don Jan nam dezelve aan , en bewilligde in den eisch van 't vertrek der Spaanfche Knegten: alleen begeerde hij, dat dit ter zee zou gefchieden. De Staaten begreepen zijn toeleg niet, en hielden zulks vooreen middel, om tijd te winnen; en overweegende, hoe

veel

Aldegovde aan de Staaten te Brusfel gedaan , een alzins leezeuswaardig ftuk, te vinden bij Bondam , Oniiitgegeeven Stukken , I. D. bl. ï 88.

Sluiten