Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 357

zelfde gevangenis fleepten, onder den wegroepende, dat zij den Beul van Groningen bragten. DenWagtmeelter Sarda betrapten zij in een Paapenrok. Zijn afbeeldzel werd met dat van RoBLés en den Hertog van Alva aan de Kaak gefpijkerd. Een Monnik, die hem niet wist te wijzen , en eene openbaare Hoer , welke zij vastltelden, dat hem verborgen hadt, fnoerden zij met linten aan elkander vast, en fleepten dat Paar in diervoege langs de ftraat. De opttand duurde verfcheide dagen ; wanneer de Raad beflooten hadt tot het betaalen der achterftallige foldije, welke tweehonderd en vijftienduizend Guldens beliep (*).

Ds Bezettingen te Delfzijl, te Jppingadam , te Leeuwaarden en te Staveren volgden het fpoor der Groningfchen: zij omhelsden allen de Staatfche Partij. Stella zelve bragt deeze aangenaame tijding te Brusfel aan de Staaten, die Joris van Lalaing , Heer van Ville, bij voorraad tot Overften van Friesland en Groningerland aanftelden. Hij werd , eerlang, te Groningen. ïeest\i\k ingehaald, en verwierf eene algemeene agting, door de Bezetting , betaald hebbende, aftedanken, en acht Vaandels Schutters opterigten, die zwoeren , nimmer Bezetting in de Stad te zullen gedoogen; ook werd het Kafteel, met bewilliging der Algemeene Staaten en des regeerenden Raads, omverre gehaald, en Billi, op verzoek des Raads , den Heere van Hierges overgeleverd.

'tGe-

(*•) Ger. Dumbar Annal. Tom. III. p. 488. Bor Auth Stuki. II. D. bl, 5, • Hpoft, I. D. bl. 484.

Philips 3eII. van Spanje.

Sluiten