Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360

GESCHIEDENIS

Pinrips de (I van Spanje.

Neemt Voldoening van Oranje.

vlugtenden maakten zich meefter van Wijk te Duurftede; doch hun aanflag op Amersjvort en Vreenvijk mislukte (*). In deezervoege (treefden de Utrechtfchen na de Vrijheid, een juk , 't welk hun zintsticn jaaren gedrukt hadt, vertrèedende. Zij namen , in Wijnmaand des jaars MDLXXVII, voldoening van den Prins van Oranje , en begaven zich onder zijne gehoorzaamheid ;\ de voornaamfie Punten waren, ,, dat de Roomfche Godsdienst onverkort zou blij,, ven; dat de Prins, ten allen tijde, met zijn Gezin, „ in de Stad zou mogen komen, doch zonderKrijgs„ volk, ten ware de Burgerij hier toe bewilligd hadt, ,, ook zonder eenige Leeraars, tot het pleegen van „ Onroomfche Oefeningen. Geestlijke Begiftigingeu „ mogten niet dan aan Roomsehgezinden gefchie„ den: de voomaamlle Ampten niet dan bij goed„ vinden der Staaten begeeven worden. De Prins M hadt de handhaaving der Vrijheden op zich te nee

men, en 't Regtsgebied des Aardsbisfchops ón-

verkort te laaten. Tot het inlaaten van Bezet„ ting zouden de Staaten verlof moeten draagen, ,, die op het Huk der Munte zulk eene orde zouden

mogen Hellen, als hun best geviel. DePrins sou ,, den Amptenaaren de Ampten , die zij van 's Ko,, nings wege bekleedden, behouden laaten , en zich

in 't Sticht geen meer gezags aanmaatigen , dan ,, hij van ouds gehadt hadt. 't Bouwen van Sterk-

„ ten

(«) Bor, X. B. bl. 2ï5 enz. Boindam Qnüitg. 'Stukk, II. D. bl. 282.

Sluiten