Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364

GESCHIEDENIS

Philips ra II. van

Spanje.

Aanmer • king over den aart der Verbonden , Satisfactie of Voldoening geheeten-

gen te hebben. Doch verfcheide hinderpaalen hier-* omtrent ontmoetende, wendden zij zich tot den Prins van Oranje , om hem te verzoeken, overeenkomftig met de Gendfche Bevrediging, hnnne oude Voorregten, en, bij gevolge, hun invloed in de Staaten des Lands, te behouden.; Langen tijd duurden de onderhandelingen hierover, doch, in Lentemaand, trof men het Verdrag van Voldoening (*).

't Zal, zo veele keeren reeds van deeze Satisfactie ofVoldoening gefprooken hebbende, niet oneigen weezen, onzen Leezeren eenigermaate een denkbeeld te geeven van den aart deezer Verdragen. Derzelver oogmerk was geen ander , dan Voldoening te bekomen op zekere voorheen opgegevene Punten of Voorwaarden , op welken de Steden zich onder het Stad» houderfchap des Prinfen wilden hegeeven , volgens het biflootene bij de Gendjche Bevrediging : dit laatfte, in tegénltelling van de breeder magt, welke zijne Hoogheid in Holland en Zeeland oefende, volgens het Verbond van Verééniging dier beide Landfchappen. Bij de Gendfche Bevrediging was de Prins wel erkend als Stadhouder van 's Konings wege , om te gebieden, gelijk hij toen geboodt ; maar, ten aanzien van de Steden, welken zijne zijde niet hielden, bleef dit Artijkel uirdruklrjk gefchorscht, tot dat zij van den Prins Voldoening zonden ontvangen hebben op het geen zij, onder zijn beltuur, van belang zou» den rekenen. Dit gaf grond , om zodanige Voorwaar-

(*) Hifi. der Satjsfaftie van Goes, b!.- 224 234

Sluiten