Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 571

aanbrengen ? Deeze beroemde Fries leefde niet lang genoeg, om zijne welgegronde vrees bewaarheid te zien: hij overleedt den achtften van Bloeimaand des jaars MDLXXVII, in den ouderdom van zeventig jaaren. De Regtsgeleerde Schriften, door hem nageJaaten, zijn zeer geagt ; zijne Britven en Gedenkfchriften verfpreiden een groot licht over dit Tijdperk. Hij was een fchrander , eerlijk Man , aan den Roomsch - Catholijken Godsdienst gehegt, doch zonder bitterheid tegen de Onroomfchen ; fchoon uit erkentenis aan den Koning verbonden, beminde hij de Spanjaarden niet. Hij zag hun aan als onbekwaam, om de Nederlanden te regeeren, als oorzaaken van de onlusten, die dezelven beroerden, daar toe aangedreeven door hunne gierigheid, trotsheiden wreedheid. Nogthans , verdagt van hun te begunttigen , ftierf hij , door de eene noch de andere Partij betreurd. Hij hadt de Beroertens van dien tijd voorzien ; en hoe veelen derzelven waren nie't voorgekomen geweest, hadt het Hof van Spanje zijneverftandige raadflagen in agt genomen en gevolgd. De Gefchiedfchrijver de Thou, die hem, etnigen tijd voor zijnen dood, te Brusfel zag , hoorde hem voorfpellen , welke heillooze gevolgen de aangegaane Verbintenisfen aan 's Konings magt zouden toebrengen (*).

Toen de Spanjaarden het Kafteel van Antwerpen

ver-

(*) Hooft, I. D. bj. 507. Metfren, f. 131. ThBak. Hijl. Lib- LXIV. p. 557,

E 3

Philips

de II. vai} Spanje.

Dood vaE

VlGLIUS.

Zijn Cna* ractef.

Sluiten