Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Phï'ips de !I, van Spa i/V.

AntwoorJvan O Kan|e, Holland en Zeeland , te Geertrui denberg , op ee-i nader aa ./.ock, gegeayen.

begeerde, dat het Eeuwig Gebod in die Landfchappen zou afgekondigd, en alles nagelanten worden, 't welk ftrekken kon, om mistrouwen inteboezemen , als het aanhouden van Krijgsvolk , het fterken van Plaatsen, het gieten van Gefchut, en dergelijken, en voorts verzogr, dewijl, door het aanneemen der Gend' fche Bevrediging, de Prins van Oranje in zijne Goederen en Eere herfleld was, te mogen weeten , wat men verlangde, luidde het antwoord van den Prins en der Staaten : „ Kunnen wij te vrede weezen, ,, daar de Hoogduitfche Knegten nog midden in het ,, Land liggen ? daar de Prins zijn Zoon en Goede„ ren nog ontbeert, benevens het bewind over ver,, fcheide Plaatzen, zijn Stadhouderfchap onderwor„ pen? Kan men vertrouwen Hellen op de Staaten „ der andere Gewesten, die zich aan 't welbehaagen

„ van Don :Jan onderwerpen ? Aan Don Jan,

„ dien men, ftrijdig tegen het Verdrag, met een ge,, volg van Spanjaarden en ItaJiaanen , ontvangen „ heeft; die omringd is door verdagte Perfoonen, „ meest vreemdelingen , wier raad hij inneemt en „ volgt ? Daar men aan de Hervormden in verfchei„ de Landfchappen geene wooning vergunt, en het „ oudertekenen der Verééniging fmaakt naar een „ nieuw Geloofsonderzoek, erger dan de Spaanfche „ Inquiptie ?" Deeze onderhandeling liep geheel mjgtloos af (*).

Oranje was te minder te beweegen, dewijl hij zij. ne

(*) Dor , X, B. bl, 239.

Sluiten