Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 375

tie poogingen, tot ftijving zijner Partlje, met den bemoedigendften uitflag bekroond zag. De Ingezetenen te Brusfel bejegenden Don Jan op verre na niet met die eerbiedenisfe , welke bij meende, dat hem toekwam, 't Was onduldlijk voor zijnen trotfchen aart, dat de grootfche tijtel, dien hij droeg, hem, wel verre van magt te geeven , als ten dienstknegt maakte der zodanigen, over welken hij dagt een volftrekt gezag te voeren (*). Doch zijne Staatzugt ftreefde zijne Staatkunde voorbij , en het verhaaften zijner oogmerken deedt dezelven mislukken. Hij fchreef den Koning over de noodzaaklijkheid des Krijgs, en zogt de Algemeene Staaten aan , om den Prins van Oranje den oorlog aantedoen (f). Om geld te krijgen, deedt hij, met der Staaten toeitemming, Escovedo na Spanje trekken , die niet terug kwam, dewijl de Koning, voor zijneStaatzugtigeinboezemingen bedugt, hem deedt van kant helpen (S). Don Jan begaf zich na Mechelen, om de Hoogduit-

fche Knegten in 't Land te houden Een

ftuk vol verwijls, ftouter aanliag , kreeg hij in den zin. Margakeet van Valois, Koningin van Navarre, Schoonzuster van Philips , moest door Namen trekken , op haare reize na Spa , werwaards zij

ging:

(*) Bürm. Annal. Belg. I. 21. (i) Bor, X. B. bl. 248.

QS) Thuanus. Lib, LXIV. p. 578. Hooft , I. D bl- 520.

Bor, X. D. bl. 143.

• ES

Philips de II. van Spanje.

Don Jan zoekt de Staaten te bedriegen-

Neemt1 bezit van 't Kafteel te Namen.

Sluiten