Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. $79

*5s noodig was, om zich te dekken tegen de gevreesde onderneemingen des Landvoogds (*).

Oranje nam deezen Zomer waar , om de Steden van Zuid- en Noordholland te doorreizen, vergezeld van zijne Gemaünne , op alles orde te ftellen , en door vriendlijke gemeenzaamheid de harten der Landzaaten aan zich vasttefnoeren. Waar hij kwam, werd hij met alle tekenen van hoogagting en liefde ontvangen door een Volk, 't geen hem, naast God, voor hunnen Verlosfer erkende. In Westfriesland gaf men hem doorgaande den eenvoudigen , doch veel behelzenden en nadruklijken, naam van Vader, een naam, welken hij nog onder dat gedeelte onzer Landsgenooten draagt. Zij riepen, met een gelaad, op welk dankbaarheid , erkentenis en blijdfchap te leezen was, elkander toe : Vader Willem is gekomen ! Vader Willem is gekomen (f) •' In Noordholland'ontving hij de tijding, dat Don Jan Namen hadt bemagtigd : hij marde niet , met den Staaten voortehoudeu, dat dit het rechte tijdftip was, om a hunne Krijgsmagt bijéén te brengen , en dezelve t< vermeerderen, in 't vast voorüitzigt van hierdoor ii ftaat te zullen weezen , om Don Jan het ganfchi Land te doen ruimen; maar zij fcheenen geen moed genoeg te hebben tot zulk een geweldigen en open baaren aanval.

D<

' (*) Bor, X. B. bl. 146. 153. (f) Hooft, I. D. bl. 5128.

Phiojps de 11. van Spanje.

Oranjs doorreist Zuid ■ en Noordholland.

l

Sluiten