Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips dk (I. van Spanje.

De Prins begeeft zien na Utrecht.

Utrecht neemt de Satisfactie aan.

] 1 1

S«o GESCHIEDENIS

De Prins , in Zuidholland te rug "gekeerd , en te Woerden gekomen , werd hij , niet door den Raad ofWéthouderfchap dei Stad alleen, maar door de drie Leden van den Staat, éénpaarig verzogt, zich te Utrecht te vervoegen ('); fchoon deeze Stad nog geene SatisfaSlie aangenomen, of zich onder zijne gehoorzaamheid en Stadhouderfchap begeeven hadt. Zoromigen, en onder deezen zijne Gemalinne, raadden hem zulks af, te meer, dewijl het verzoek inhieldt, dat hij zonder geleide van Soldaaten zou komen. Dan hij, rustig vertrouwende op der Burgeren genegenheid, voldeedt aan de begeerte der Utrechtfchen, en reedt, alleen van zijnen Hofftoet vergezeld, de Stad in. Digt bij de Tolfteegpoort genaderd , vloog 'er een prop uit een ligte bus , te zijner eere afgefchooten , in 's Prinfen Koets: de Prinres , groothjks ontiteld , viel hem om den hals, [chreeuwende : Wij zijn verraaden ! Doch hij zag , wat het was, toonde het, en Helde haar gerust (t).

Van den achttienden tot den éénëntwintigften van 3ogstmaand, hieldt hij zich ten huize van den Dcten van St. jfan, Adriaan Van Zuilen , op, en ivas de zaak der Satisfactie in dien tijd zo verre gevorderd, dat hij , bij zijn vertrek , zich verzekerd ïieldt, dat Utrecht, binnenkort, dezelve zou aanleemen, 't geen ook, in Wijnmaand, gelukte. De wrnaamfte punten deezer Voldoening waren,

„ dat

(*} Bondam , Onüitgeg. Stukken , III. D. bl. 137.147. (t) Hooft , I. D. bl. 527.

Sluiten