Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN.

385

den, zijne Aanhangers , de gewigtige dienst, welken'zijne Vloot de Stad Antwerpen onlangs gedaan hadt met die van de Hoogduitfche Knegten te verlosfen, fpraaken zo fterfc ten zijnen foordeele , dat de Staaten onmiddeiijk befiv-ten , hem te verzoeken. Het Berigtfcbrift der Afgevaardigden tot zijne Hoogheid , hieldt in , hem te verzoeken , dat hu geene verandering in den Rncmsch- C&hölïjken Godsdienst zou onderdaan , ja zelfs de vrije handhaving van dien in Holland en Zeeland bewerken. Prins Willemhadt reeds, in Wintermaand désjaarsMÖI XXVI, zich genegen getoond, om eene keer na Braband te doen? Thans betuigde hij, volkome d bereid te weezen, om te beantwoorden aan 't vertrouwen,'tgeen de Algemeene Staaten in hem Helden, en, om hun . ' ten op^igte van den Godsdienst, genoegen te gee ven, beloofde hij, zich aan de Gendfche Bevrediging en de Befiuiten der Algemeene Staaten te houden Teffens verklarende, hoe hij, wat zijne overkoms na Braband betrof, eene zaak , van hem zeer be geerd, eerft de Staaten van Hollanden Zeeland mOéi raadpleegeu ; deeze blijk van ^etktógttiêïd bekras tigde het vertrouwen , 't welk zij op hem (lelden fchoon zij hem noode zagen vertrekken (*). Onbi febrijfbaar was de toeloop en de toejuiching des Volt te Antwerpen en te Brusfel bij zijne aankomst. H werd vereerd met de naamen van Pader des Fade; lands, Befchermer der Wetten, en Steun derNede

lan

(•) Hooft, I. D. bl. 533-

F *

Phh ips m 11. van Spanje.

Z t

»

s

ij

Sluiten