Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388

GESCHIEDENIS

vreezende in Namen belegerd te zullen worden , begaf hij zich na Luxemburg. Hier braakte hij de bitterde gal tegen de Staaten en den Prins uit. Men „ heeft," zegt hij onder anderen, ,, een aanvang „ gemaakt met mij te verfmaaden , mij voorwaar„ den, ftrijdig met 's Konings agtbaarheid, afvor„ derende. Mijne zugt tot den Vrede heeft ze mij

doen aanneémen; vervolgens heeft men heiüooze ,, zamenzweeringen tegen mijn perfoon gemaakt. „ Niet te vrede met de Kerken te verwoeden , of „ dezelven ter Ketterfche Godsdienstoefening tè „ fchikken, heeft Oranje de dukken daar van ge„ bruikt, om een Paleis te Geertruidenberg te bou„ wen. Die Verleider eens dwaalenden Volks , die „ Stookebrand des oproers , heeft den naam des „ Catl olijken Konings misbruikt, befchikkingenge„ maakt over de Landen des Oppervorsts en de Goe„ deren der Geestlijken, om de Leeraars en Stebn„ pijlaaren der Ketter-ij'e te onderhouden. DieSchen5, der der Gendfche Bevrediging, door hem bezwoo„ ren, heeft Plaatzen verfterkt, alle de toegangen „ gellooten, en den Koophandel van Amfterdam ten „ lande en te water bedorven. Zijne vloekwaardige „ verdraagzaamheid heeft meer dan vierentwintig on„ derfcheide Seften in Holland doen ontdaan , ter„ wijl de oude Godsdienst vervolgd en verbannen „ wordt. DeStaatzugt, Welke hem verflindt, be„ doelt niets minder, dan het algemeen bewind over

de Nederlanden in handen te krijgen. Wat Al„ degonde betreft, genoeg is het te zeggen , dat

» hij

Philips

pf. 11. van Spanje.

Sluiten