Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pnii.ips r>n II. van

Spanje.

De Her-

rot mden krijgen langs hoe meer invloeds.

i ]

]

c

40S GESCHIEDENIS

wreedheden van Alva en der Spanjaarden met de zwartfte kleuren , en laat niets agterwege, omtetoonen, dat de heerschzugtige oogmerken en ontwerpen des Vijands , door de nabijgelegenheid en de verbintenisfe der Duitfche Staaten met de Nederlanden, het wederftand bieden eene zaak van algemeen belang deeden worden (<•). Deeze treffende aanfpraak, fchoon derzelver doel verijdeld werd door de Aanhangers van Philips , boezemde , egter, veele Duitfche Forften gunftige denkbeelden in vandeiVéderlanders (f).

De invloed van Obanje , en de noodzaaklijkheid, om de Onroomfchen te believen , bragt groote omwentelingen voort. De Algemeene Staaten gaven een Bevelfchrift uit , de Geestlijkheid verbiedende, iets te keren, 't geen naar wederfpannigheid fmaakte, of ftreedt met het ontzag , den Aartshertoge en den Prins verfchuldigd : desgelijks wilden zij, dat elk sicïi onthieldt van het liooren der gemeene ruste en des Roomfchen Godsdiensts buiten Holland en Zeeland: :n vorderden wijders , dat alle Amptenaars , Wetlouders en Geestlijken den Gendfchen Frede en de djandfchap tegen Don Jan bezweeren zouden (§). )e Jefuiten te Antwerpen en eenige Minderbroeders veigerden deezen Eed afteleggen, voorwendende, at zij bij Eede aan den Paus gehouden waren , die

door

(?) Hooft, I. D. bl. 571. (t) Burm. AnnaL I. p. 96", (§) Bor, XII. B. U.24.

Sluiten