Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H

GESCHIEDENIS

Phiups de LI. van' Spanje.

en uitheemfche Synode der Nederduhfche, Hoogduit' fche en IValfche Hervormde Gemeente, te Dordrecht ontworpen, en den Aardshertog overgeleverd, fchilderden zij de onregtvaardigheid en de jammerlijke gevolgen der Onverdraagzaamheid met de zwartfte kleuren. Met hun de oefening van hunnen Godsdienst te ontzeggen , itonden zij bloot , om gevaarlijke Burgers te worden : dewijl het beter was eene Godsdienstbelijdenis dan geene te hebben. Zij benepen zich op het voorbeeld der Koningen van Frankrijk, van Poolen , van den Grooten Turk, van den Koning van Marokko , en van den Paus zeiven, die de Jooden in zijne Staaten duldde. Zij verklaarden, niet gehouden te zijn ■aan den Gendfchen Vrede , door de Spanjaarden reeds verbrooken. Voorts verbonden zij zich , de Catholijken , van hunnen kant, ongelloord te zullen laaten. Welk laatfte ftuk zij zeer nadruklijk herhaalden in een tweede Smeekfchrift, het zelfde onderwerp betreffende (*). Eindelijk weid , naa veel

over- en wederfpraaks, door den Aardshertog , den Raad van Staate en de Algemeene Staaten , nevens den Prins van Oranje , de groote drijfveer van dit alles , het zo veel gerugtsmaakend Plan gevormd, bekend onder den naam van Religions- of Geloofsvrede. In gevolge van dit Ontwerp, werd het heiftcl van den Roomfchen Godsdienst in Holland en Zeeland beloofd, in gevalle zij, die'er om verzogten , in de Steden en op de groote Dorpen niet minder

C) Hooft , I. £>.. bl. 580.

Sluiten