Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 4*5

dei- dan hondèrd Huisgezinnen fterk waren, en op de kleinen het grootfte getal uitmaakten. Den Onroomfchen zou vrijheid van Godsdienst, op gelijken voet, door gansch Nederland vergund worden. En de Wethouders zouden zorg draagen , om bekwaame plaatzen ter Godsdienstoefening te verfchaffen. Waar flegts één Godsdienst openbaar gedoogd werd , uit kragte der voorgemelde bepaaling , zou men, nogthans , geen onderzoek doen op iemands geloof; Geene ftoorenis werd in eenige openbaare plaats, tei handhaavinge van den Godsdienst, geleden. De O»roomfchen, buiten Holland en Zeeland, hadden, behalven de Zondagen, eenige Heilige dagen te vieren. door het fluiten hunner winkelen , het ftaaken dei handwerken, en het aflaaten van koopmanfchap. Ii het begeeven van Ampten, zou men op geene Geloofs gezindheid, maar alleen op de bekwaamheid der per foonen hebben te letten (*).

Deeze Geloofs■ vrede fmaakte noch', Roomfchen noch Onroomfchen. Te Antwerpen, te Leeuwaar den, en in de Ommelanden, drong men het aannee men van denzelven door (f). De Walfche Land fchappen , waar men weinig Hervormden en een groc aantal uitgeweekene Geestlijken vondt , verwierpe met verfoeijing dit Opftel, als een proeffluk van goc

loosheid (§)- De Staaten van Utrecht , aa

i b<

(*) Hooft, I. D. Bl. 49? enz.(f} Bor , XII. B. bl. 40. 58. (.§) Zie aldaar, bl. 55. HL Deel. 2. St. H

Phiilfs de II. var! Spanjes

l

t

1

:{

Sluiten