Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MR NEDERLANDEN. a4

la deezervoege moest de Wethouderfchap , hoe zeer dringende op de SatisfaBie , het opgeeven. Weigeringen werden terftond gevolgd van bedreigingen , om geweld te pleegen. Eene kleine, vergunning gaf voet tot verderen indrang. Te midden var dit alles was de ijver der Catholijken als uitgedoofd' Zij fcheenen gelijk aan de Beelden hunner Heiligen, die geen handen hadden, om, in hunne Nisfen , d< geweldenaars van zich afteweeren. Moedloosheic was aan hunnen, vertrouwende ijver aan den kan der Hervormden. De Catholijken te Goes durfdei geen wederftand bieden , dewijl zij rondsom zich in Holland en op de andere Zeeuw fche Eilanden den Hervormden Godsdienst, als den heerfchenden zagen.

De Hervormden, in getal aangroeiende , en doe de Hoofden der Regeeringe onderlteund;, gaven zie langs hoe meer toe aan de Onverdraagzaamheid. T Gend holde hun ijver, meer dan ergens, buiten fpooi De Prins van Oranje , die de beweegenisfen , do< deeze doldriftigheid in den Staat veroorzaakt , m leed zag, en geenzins goedkeurde , ftondt ten do aan de pijlen van hunnen haat. Petrus Dathenu eerst Monnik te Poperingen , vervolgens Predika onder de Hervormden in Westvlaanderen , en eind lijkLeeraar te Gend, als mede Raadsheer van d< Hertog Jan Casimir, liet , op den Predikftoel, i oproerigfte taal hooren, met eene leevende en vol behaagende welfpreekenheid zijne onverdraagzaai beginzels 'inboezemende. Zijns agtens was de Gei H $ f

I

Philips de II. van Spanje.

I t t »

r Bijster ^ woelen van Da-

e THENUi

en de Cente-

'r naars.

:t

2l

')

It

n le k-

ne d-

■he

Sluiten