Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deh NEDERLANDEN. 421

gergefchonden, dan ter plaatze , waar van dezelve den naam ontleende, vormden eenen tegenövergeftelden Aanhang, en weigerden hun aandeel optebrengen in het geld, geichikt tot onderhoud des Krijgsvolks. Zij verklaarden: „ Zullen wij, naa ons ge, wapend te hebben, om het Spaanfche juk afte*' fchudden, ons een ander, nog knellender,opden ", hals laaten leggen, door eerzugtige en trouwlooze " Medeburgers ? Wie ziet met, dat de Prins van ? Oranje min het belang onzer Vrijheid dan zijne " grootheid zoekt? en wie ziet niet, dat Holland en " Zeeland 'er min op uit zijn, om de dwinglandij ir " Staat en Kerk te verdelgen, dan op de-voortplan " ting der Ketterije, en eene volflaagene verzaakim " van 's Konings gezag?" Dus eene taal legt hui Bentivoglio in den mond. De Walfche Regimen ten, reeds op 't punt, om door wanbetaaling aan ' muiten te flaan , vielen, om wraak te neemen , dj de Gentenaar en, in hun Gewest, en hadden hun jh roofzugt noch balddaadigheden te wijken. Deez Aanhang, die Emanuel van Lalaing, Heer va Montigny, aan 't hoofd hadt, ftaat in 's Lands Gt fchiedboeken bekend onder den naam van Malcontei ten, dat is Misnoegden; een naam, die zij ook ziel zeiven toeeigenden. Zij werden desgelijks Paterna, terknegten geheeten, van wege de lange Paternoster die zij om den hals droegen , ten teken van hum Godsdienftigheid, of liever, om zich op het zichtbaar van de Ketters te onderfcheiden (*). I (*) Hooft, L, D. bl. 584.

H *

philip3

df. II. van Spanje.

f

t >* l

2' V

!1-

ie st )e

Sluiten