Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43»

GESCHIEDENIS

Philips be II. van Spanje,

Korte bei'chouwing va» het Tijdperkzijner regecringe.

voortzetten van den Oorlog, hem in eenezwaargeest tigheid dompelden. Daar is 'er , die willen , dat zijn dood het uitwerkzel geweest hebbe van vergift, 't welk de Koning, zijne trouw verdenkende , hem '-ou hebben doen geeven. In de daad , zijne eerzugt en bekwaamheden hadden onrust en nijd in 't hart des Konings doen gaande worden. Men geeft voor, dat Don Jan na de Oppermogenheid in de Nederlanden dong : en -voegt 'er bij, dat de Prins van Oranje zijnen grond zou hebben doen tasten , met aanbod van middelen tot het vesten van zulk een Oppergezag: buiten twijfel min , om dezelven te doen gelukken, dan om den Koning eenen nieuwen Vijand te verwekken. Zijne Lijkftatie werd met alle ftaatlijkheid en pragt gevierd. Bij wie Carelde V. deezen natuurlijken Zoon verwekte, hangt onder de Gefchiedfchrijvers in gefchil. Barbara van Blomberg , eene edele Vrouwe van Regensburg, gaat voor zijne Moeder; doch men gelooft, dat eene veel hooger en deftiger Perfonadie, wier naam men zorgvuldig bedekt houdt, hem ter wereld bragt (*).

Plet Tijdperk des Landbeftuurs van Don Jan is zeer opmerkelijk in onze Landsgefchiedenisfe. De ;ene omwenteling volgde de andere fpoedig. In zulte dagen van onrust ontwikkelen zich de Characters meest, en de driften vertoonen zich in volle kragt. Het meefterftuk van Staatkunde des Prinfen van O-

ranje

(*) Hooft, II. D. bl. 600 enz. Zeiler Epifl, Tom. II. n. 533 & 555.

Sluiten