Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 437

Roomschgezinden te Haarlem opgefteld, 't Zelve was ingerigt aan den Prins van Oranje , en begeerde de vrije Godsdienstoefening voor de Roomfchen , bij 't overgaan der Stad aan 's Prinfen zijde bedongen. Hij werd hier over bij Burgermeefteren ontboden , voor welken hij verklaarde , eenen afkeer van\Roomfche Geloof mhebben, maar, nogthans,te begrijpen, dat men den Roomschgezinden geene vrijheid van Godsdienstoefening moest weigeien. Dan de Staaten, waar voor de zaak, vervolgens, gebragt \verd, verftonden, dat de gevaarlijkheid des tijds zo yeel vrijheids niet gehengde,en bevolen Koornhart. i het oorfpronglijk Verzoekfchrift in hunne tegenwoor heid te fcheuren. Hij hieldt aan, met zijne gedagter door mond en pen rondborftig te verklaaren; hij er I kende allen. die in Jesus Christus geloofden, vai i welk een Aanhang onder de verdeelde Christenhe'u zij mogten weezen , voor zijne Broeders , met wel ken hij in vrede wilde leeven; doch hij zogt dien t \ vergeefsch door die middelen van Verdraagzaan I heid, en ftondt fteeds den haat ten doel. Het Kei | terdoodcn ftiet hem allergeweldigst, in het fchrijve: daar tegen was hij bezig tot zijn doodbedde , en h ftierf, in zijne altoos voorgeftaane gevoelens, alsee 1 voorbeeld van Godsvrugt, fchoon zijne vijanden hei een onverduldigen uitgang toefchrijven , en bewe< ren, dat hij zijne begrippen zou herroepen hebben (•;

Bi

(*) Wagen. Amfl. XI. D. bl. 205. Leevensbefchr. vt tenige voornaam Mannen en Vrouwen, Ij. D.bl. 103, 14

Philips de II. van Spanie.

|

j

& 1

i.

?

Sluiten