Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^NEDERLANDEN 439

deeze leende een gunftig oor aan zijn verzoek. Doch de Geesüijkheid weigerde, daar in te bewilligen en Duifhuis predikte onder oogluiking ; doch, vreezende, dat 'er, om zijnen wil, mogtenontftaan, verzogt hij q> aflcheid. Vuiko Jn ontüag werdhem geweigerd, enal eenvergund voor eenigen tijd , na Rotterdam te takken. Dit deedt hij, en, ^mr^^<<*f** ftandvanhetPW*». Rotterdam** s Graavenhaage begeerden beiden deezen braaven Leeraantet Kerkdienst: hij wees het van de hand , en deWet houderfchap ^Utrecht riep dien Lieveling des Volks op zeer gunftige voorwaarden , weder terug. Zint 3n wederkeeren, werd d.Roomfche ^Hervorm dl Godsdienst, een tijd lang, in de Su Jacobs Ker. gehandhaafd : in diervoege , dat de Vroegmisfe o het Koor deezer Kerke aan het Hoogaltaar geëindigd en het Ite, Misfa efi; Deo gratias; „ Gaat heen „ gij hebt gedaan; Gode zij dank;"gezongen zijde de Hervormden, die beneden in de Kerk ni (hl ftonden te wagten, terftond naa het Deo grattas d Priefters, met luider ftemme , begonnen te zingei Heft op uw hart, opent uwe ooren: en, voorts, \ klom Duifhuis den Predikftoel.

Veel verfchilde de Leer en Tugt van Du huis van die van Calvhsus en andere Hervorme Zonder de Roomfche Plegtigheden te gebruiken, 1 diende hij den Doop eenvoudig, vroeg den Oude! niets meer dan den Naam des Kinds af: deezi noch de Getuigen , tot iets verbindende. Het I 5 v0

Philips de 11. van Spanje.

i

»

't

ï

>

» 1-

:e :s i: e-

f-

rs. >eenn, And-

Sluiten