Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PfflUPS

de 1 ï van Spanje.

Toost Velzen. (

<

i t

i

d b

g 9 9 ni

de lei Hc fel de; Ze gee BR doe

c

444 GESCHIEDENIS

des verzogt, betoonden zich ongenegen , en verklaarden , ., dat zij het onlangs genomen befluit, „ om zijnen wil, niet veranderen wilden, en dat de „ Heeren , die hem zulke beloften gedaan hadden, „ daar in niet te gebieden hadden." Het gefchiedie, nogthans, maar door een Buitenpredikant (*).

Geen wonder , dat de vrijheid van Godsdienst.efening, welke, in dit Tijdperk,dermaatetoenam, iok Geestdrijvers ter baane bragt. Joost Velzen, i 's Graavenhaage gebooren , maakte zich bekend oor ztne dweeperije. Hij beoefende de Geneesunde, en gaf te Marburg en te Keulen met lof onerwijs in deeze weetenfehap. Dan, zijne vreemde trippen , den Godsdienst betreffende, niet verber:nde, werd hij ter laatstgemelde Stede in hegtenis momen , vervolgens aan den overkant des Rkljns ;zet, naa onder eede beloofd te hebben, dat hij mmer weder te Keulen zou komen. Hij doorzwierf rfcheide Landen, en, eindelijk , in Holland werkeerende, kreeg hij hetin'den zin, de roltefpeei van iemand, die bijzondere aanblaazingen en inhtingen des Geests hadt. Door de Wethouderiap van Leyden gebannen, wreekte hij zich, door :elve aan den Satan overteleveren. Hij wilde zijne nding door Wonderwerken bewijzen. Maar, verfiche poogingen gedaan hebbende , om eenen iden het gezigt te geeven, en een' Kreupelen te n wandelen, fchreef hij den flegten uitflag toe

aan

) Wagenaar , Amft. IV. D. bl. o.

Sluiten