Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

Rennen

BERG,

Siidhóu- : der van . Overijsfel enz. ' bernag- < ügth'ampen en Deven- ' ter. v

c t 1; v

o

n. tr g'

u]

Fi

♦5© GESCHIEDENIS

voorftander der Spaanfche Partije te boek ftaande, gevat, en in het Kloofler teBergumgegijzeld wierd. Hij ontkwam deeze opfluiting, en begaf zich na Keulen, waar hij zijne dagen eindigde. Cqnerus,eertijds Hoogleeraar te Leuven , hadt de Bisfchoplijke Waardigheid verkreegen y voor zijn ijver , tegen de Seclarisfen betoond, toen hij Inquifiteur was. Een Hegte naam van 't zich toeëigenen der Kerklijke Goederen , van dronkenlchap en andere ongeregeldheden deeft hem aan (*).

De dienflen van Rennenberg bleeven niet onbeoond. Hij verkreeg het Sradhouderfchap van Over'jsfel en Lingen , hem voorheen van de Algemeene Jtaaten opgedragen , van de Staatsgezinde Edelen n Drosten, die hij, op zijne beurt, verpligtte, [oor het vernietigen van het Provinciaal Geregtshof, : welk de Koning te Vollenhove hadt opgeregt. Verolgens poogde hij de Steden Kampen en Deventer, ie Hoogduitfche Bezettingen nog voor den Koning ewaarden, te vermeefleren. Kampen boodt geen ngen wederftand; doch Deventer, beter verflerkt, el zo gemaklijk niet te bemagtigen. Wij kunnen is niet inlaaten tot een verflag van dit beleg; doch oeten optekenen een heldhaftig voorbeeld van geouwheid. Bij een' ongelukkigen uitval der Beierden , liet zich een Dienaar van Jonker Meilan:k, op 't lichaam van zijnen zieltoogenden Heer

door-

(*"> R. Fresinga Memor. bl. 47. VVinsem. Kron, van ietl. f. 636. 638. Schotan. Fr. Kron. f.

Sluiten