Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4S*

GESCHIEDENIS

PlïII.IPS

piM, van Spanje.

OorZaaken der Unie van Uit echt.

zaakte , fchoon liet eene krak gave aan 't gezag dep Algemeene Staaten , eene verbaazende verandering in het Staatsbeftuur der Nederlanden. Zints lang, hadt de Prins van Oranje de heillooze gevolgen der binnenlandfche verdeeldheden voorzien , en was bedagt op een middel, om dezelven te fluiten, of, in gevalle van mislukking, zich eene wijkplaats te ver. fchalfen. Deeze Verbintenis der Waaien zette hem aan, om het fluiten der beroemde Unie van Utrecht te verhaasten. De Unie van Utrecht, die de grondllag cn eenige Grondwet van ons Vaderland is , op welke de verwantfchap rust der Gewesten , die, op den naam van Ferèénigde Nederlanden, eene Opperregeering van Staaten, eensdeels in 't gemeen , an: derdeels in 't bijzonder, hebben opgerigt j die men mag houden voor het Bolwerk onzer Vrijheid , de blijde Moeder van zo veele zegeningen , de Teelfter van het aanzien deezes Gemeenebests bij de hoogde Throonen van Europa, en voor den bodem dierPyramideu, waar bij voornaame Mannen deezen Staat vergeleeken hebben. Zij is 't, die de Zeven verbonden Landen beftendig aandén fnoert; neemt men deeze weg, men verbreekt den band, die de Zeven Pijlen vastllrengelt (*).

De Gendfche Bevrediging, die bijkans alle de Neierlandfche Gewesten verecnigde tegen den algemeeïen Vijand des Vaderlands was gefchonden door de Irie Partijen, welken dezelve hadden aangenomen.

De

(*_) P. Pauxus Ferkl. der Unie, I. D. Inl. bl.4.

Sluiten