Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m NEDERLANDEN. 453

De Prins van Oranje bemerkte, dat deeze niet langer tot eene borstweering kon ftrekken tegen de Onverdraagzaamheid, de inlandfche Verdeeldheden, de heïmlijke en openbaare aanllagen der Spanjaarden, en was bedagt, om eene andere nauwer en vaster Verbintenis te fluiten tusfchen Holland , Zeeland en de andere Nabuurige Gewesten. Het fchijnt , dat ftet denkbeeld deezer Verééniginge allereerst Elizabeth, Koningin van Engeland, in den zin gekomen is. Men weet, dat zij , reeds in den aanvangdes jaars MDLXXVII, den Gelderfchen , Hollanderen , Zeeuwen , Utfechtfcben en Friezen geraaden hadt, een Verbond van onderlinge Befcherminge met elkander te fluiten , met belofte van bijftand, indien iemand onderneemen mogt, hun onder't juk te brengen (t> De Prins, die zich in de Landen.zelvebevondt, zag 'er de noodzaaklijkheid nog duidelijker van, en verloor den raad dier Staatkundige Vorftinne niet uit het oog. Zommigen willen ook, dat, omtrent dien tijd, de Hollanders en Zeeuwen op zulk éene Verééniging met de Nabuurlanden, Gelderland, Friesland en Overijsfel, bedagt geweest zijn. En

geen

O Zie hier over inzonderheid P. Bondam Verzamel, van onüitgeg. Stukken, I. D bl. 51. .70. 216. 271. 273, 301. II. D. b!. 71. 354- In- D- bl- 6*- 87- a6°- En de Redenveerin& diens Hoogleeraars over de Unie van Utr. QVert.') bl. 76. 80.

(t) Lakgueti Epifl- II. Lib. L Ep. 107. p. 274.

PHILIPt DE II. V*l

Spanje.

Sluiten