Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 457

punten -der Unie door de vergaderde Gevplmagtigden der gemelde Gewesten vastgefteld , in orde gebragt en getekend , alles , cgter , op goedkeuring hunner Lastgeeveren, welken men belloon daarvan verflag te doen, en, met behoorlijke volmagt voorzien, op den tienden van Louwmaand des volgenden jaars MDLXX1X , te Utrecht wedertekomen. De Overheid deT Stad Utrecht bewilligde in het Verbond,, en deedt een Kanunnik en een Regtsgeleerden , wegens het opftellcn van zeker Schimpfchrif tegen de Unie, in hegtenis brengen. Ten befteni den tijde verfcheenen de belchreeven Gevolmagtig den, en werd, op het einde van Louwmaand , na het uit den weg ruimen eeniger zwaarigheden , he Verbond getroffen en aangegaan, en, den negenen twintigften dier maand, met groote plegtigheid, va het Stadhuis te Utrecht afgekondigd (*).

Hoewel de Inhoud deezer Unie, als eene zaak va zo veel gewigts , bij veelen te boek geüaagen is kunnen wij niet voorbij , dezelve hier plaats te ge ven, en zal dezelve, in ons Tafereel, een egt ee waardig ftuk der Oudheid uitmaaken. De Leeze dit in overweeging neemende , zal zich noch a; verouderde woorden , noch aan fpelling, fto ten(t>

U N

(*") Verkl. der Unie van Utrecht, I. D. bl. 14 enz(t) Wij volgen hier , de fpelling in alles behoudem de fchoone uitgave , die , in den jaare MDCCLXXVI aaar het Qoffpronglijke „ van de Drukpersle der Hee

Philips peU van Spanje.

I C

1

LI >

r-

• > in

3-

IE

W, [I. •en

Sluiten