Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips' de II. van Span e.

Inhoud der Unie van Utrecht.

I r v

k ti a;

45» GESCHIEDENIS

Unie van Utrecht.

Alfoe men beuyndt dat zedert die Pacificatie „ van Ghendt gemaeckt, by deweicke genouch alle „ die Prouintien van desz Nederlanden hem verborr », den hebben, malcanderen met lyfF en goet by te ., ftaen, om die Spaengaerden en andere vuytheem„ fche natiën met haeren aenhang vuyt desz Landen „ te verdryven, d zelue Spaengaerden met Don Jo„ han d'Auftice , en anderen haerluyden hoeffden „ ende Capiteynen , alle middelen gefeocht hebben, „ ende noch daegelicx fouchen, om die voorfz Pro„ uincien toe Int geheel als Int deel te brenghen on, der haer fubjectie , tirannifche regieringhe , ende , flavernye j Ende die zelue Prouintien foe met Wa, penen als practycque vanden anderen te fcheyden, , difmembreren, en die Unie by de voorfz Pacifica, tie gemaekt, te nyette te doen ende fubuerteeren, , tot Uterlicke Ruine, ende bederffèniffe van de , voorlz Landen ende Prouintien, gelyck men met, terdaed beuyndt, Dat liluyden int voorfz voor, nemen volhardende , noch onlanx enyge fteden , ende quartieren met brieven gefolliciteerd enyge

„ van

nschede kwam , en daar mede, de ondertekeningen def laamen en de minde kleinigheden niet uitgezonderd, zo olmaakt overeenkomt, dac dit Meerterftuk der Drukiinfte mogelijk geen wederga heeft, of het moest de Sen. ntie zijn van den onthalsden Engelfchen Koning , waar n zommige Kunstkenners den voorrang geeven.

Sluiten