Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pinripj Be II. van Spanje.

e

3

s

5

i

3 3 3

3 j 5

ito GESCHIEDENIS

„ vereenyghen mits desz ten ewyghen daaghen by 3, den anderen te blyven In alle forme ende maniere „ als ofT filuyden maar een Provincie waeren Son*; der dat dfelve hem tenygher tyde van den ande„ ren fullen fcheyden, Laeten Icheyden , of te fe„ pareeren by teffamente, codicille, donatie, ceffie, „ vviffeh'nghe, uercopinge , tractaeten van peys, „ van huywelïck noch om geen anderen oorzaec„ ken, hoe dat het gebeuren fouden moegen, on„ vermindert nochthans een ygelick Prouincien ende „ die particulier lieden , leden en Ingefetenen van „ dyen baerl. fpetiaele, ende particuliere priuilegien,in vryheyden, exemptien, rechten, ftatuten, Loffe, licke ende_We]heergebrochtecoltumen,Ulantien^. , ende allen anaeren haerluyden gerechticheyden, , waar lnue filuyden den anderen nyet alleen geen j prejudicie, hynder ofte Letzel doen fullen; maer , fullen den anderen daer Inne met alle behoirlicke , en moegel. middelen Ja met lylFende goet (is 't , noot) helpen handhouden , ftyven ende ftereken , ande oick befchudden ende befchermen tegen allen , ende een ygelyk wie ende hoedanich die fouden , moegen wezen, die hem daer Inne enich datelic, ke Inbreecke foud willen doen. Welverftaende, , dat die queftie, die enyge van de voorsz Prouiu, cien, Leden ofte fteden van desz Unie wezende, , met den anderen hebben , ofte naemaels fouden , moegen crygen , nopende haerl. particulier ende , fpetiael priuilegien, vryheyden, exemptien , rech, tena ftatuten, Loffelicke ende welheergebrachte

s» coltu.

Sluiten