Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 461

„ .coftume, vfantien ende andere haerluyden gerech„ tieheyden, dat dfelue by ordiuaris Jufticie , ar„ biters, oft minlick accort beflicht fullen worden, „ fonder dat dandere Landen ofte Prouintien , fte„ den ofte leden vau dyen (foo lange iïch beydepar„ tien bet recht fubmitteren) hem des fullen hebben „ temoijen, ten waere hem gelieffdenjte Intercederen tot accordt.

„ 2. Item dat die voorsz Prouincien In conformi„ teyt ende tot voltreckinge vander voorsz enicheydt „ ende verbant gehauden fullen wefen malcanderen „ metlyff, goet, ende bloet byteftaan Jegens alle „ fottsen, ende geweiden, die hem yemant fouden „ moegen aendoen vuyt ende onder dexel van den „ naem vande Coe. Mat' ofte van finen twegen, het „ waere ter caufe van tractaet van peys tot Ghendt „ gemaeckt van dat fi die wapenen Jegens Don Johan d'Auftice aengenoemen , Den Eertshertoge „ Mathias tot Gouuerneur ontfangen hebben , met „ alle t ghene datter aancleeft, van dependeert, of„ te vuyt gevolcht es ofte vuyt volgen fal moegen. „ alwaert oick onder coleur alleene van ffCatholic„ Roomfche Religie met wapenen te willen refta„ bliferen, reftaureren ofte Inveuren, ofte oick var >5 enyghe nyuwickheyden ofte alteratien, die binner „ enyghe vande vs* Prouincien, fteden ofte Leder „ van dien federt den Jaare xv lvhi gebeurt zyn, 3, ofte oick ter caufe van desz Jegenwoirdige Vnic. „ ende confederatie ofte andere • dergelycke oorfaec ^ ke P end* dit foe wel Ingevalle men die voors;

„ fort

Phiilps de II. van Spanje.

Sluiten