Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

462 GESCHIEDENIS

Philips de II. van

Spanje.

r3 fortseri ende geweiden zouden willen gebruicken „ op een van de voorsz Prouincien, Staten, Heden „ ofte leden van dien alleen als op alle Intgeneraeb

3. Dat die voorsz Prouincien oick gehouden ful„ len wezen In gelycke manieren malcanderen te .5 affis;eeren , ende helpen defenderen jegens alle „ Vuytheemfche en Inheemfche heeren Vorften ofte „ Princen, Landen, Prouincien, Steden ofte leden „ van dien, die .hem In tgenael ofte particulier e„ nyge fönsen , geweiden, of ongelyck fouden wil„ len aendoen ofte oorloge maecken. Eeheltelick dat die affiftentie by de generaliteyt van desz Vnie gedecerneert zal worden met kenniiTe ende naer

„ gelegentheyt van der fae;ke

„ 4. Item ende omme die voorsz Provinciën, fte„ den en leden van dien bat Jegens alle macht te „ moegen verfeekeren, dat die frontier fteden, ende ,j oick andere, daer men des van noode vynden fal „ tsi van wat Prouincien die fyn by aduys ende ter ,3 ordonnantie van desz gevnieerde Prouincien fullen „ vaftgemaeckt en gefterckt worden tot coften van ,, de fteden ende Prouintien daer Inne die gelegen „ fyn mits hebbende daertoe affiftentie van degene99 raliteyt voor deen helft, Beheltlick dat foe verre „ by de voorsz Prouincien raedtfaem beuonden „ wordt enyge nyuwe forten ofte fterckten ^In eny„ ge vande voorsz Prouincien te leggen ofte die y» nu leggen te veranderen oft aff te werpen dat die „ coften daer toe vannode by alle die voorsz Pro-

„ uin-

Sluiten