Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 4*9

, uincien In tgenael gedraegen zullen worden, „ 5. Ende omme te verfien , tot die coften , die „ men van noode hebben fal In gevalle als boeuen töt defentie van de voorsz Prouincien, es ouverkoI men dat In alle die voorsz gevnieerde Prouincien I eenpaerlickeude op eenen voet tot gemeen defen„ tie derfeluer Prouincien opgeftelt, gehewen, ende „ openbaerlick den meeft daer voor biedende van „ drie maenden tot drie maenden ofte enyge andere „ bequaeme. tijd verpacht ofte gecollecteert fullen „ worden ali omme binnen die voorsz gevnieerde „ Prouincien fteden en leden van dien — feeckere lm „ poften op allerhande wynen, binnen ende buyter I gebrouwen bieren, op 't gemael van 't Coorn en „ degreynen, op t fout, goude fylueren, fyde er „ wolle lakenen, op d' hoornbeeften, ende befaydi „ Landen , op de beeften die geflacht worden „ paerden, offen die vercoft ofte verpangeit woi „ den , op de goeden ter waege comende , end 9i fulcke andere als men naemaels by gemeen aduy :ende confent ghoet vynden fal, ende dat achter , ,5 volgende d'ordonnantie-, die men daerop concïpi 1 „ eeren ende maecken fal , dat men oick hierto* „ emploijeeren fal den Incoemen van de Domeynei „ van Coe Ma. die laften daer opftaende afgetoe I gen.

• „ 6. Welcke middelen by gèmeen aduyse vei „ hoecht ende verleecht fullen worden nae dat d: tó noot ende gelegentheyt van der faeke yereysche UI. Deel. 2. St. L „ Tal

Phili?» be IL val* Spanje.

1

1

e n »

Sluiten