Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Philips deü van Spanje.

t

r '•

„ fal, ende alleenlicken verftrekt tot die gemeene

ciefentie, ende tot het ghene die generaliteyt ge„ handen fal wefen te draegen, fonder dat die felve „ middelen tot enyge andere faeke fullen moegen „ worden bekeert.

'„ 7. Dat die voorsz frontierlreden ende oick an„ dere als den noot vereyschen fal tallen tyden ge53 hauden fullen wefen te ontfangen alfulcke garni„ foenen, als die felue gevnieerde Prouincien goet „ vynden , en heml. by aduis van den Gouveneur 3, van de Prouincie daer het garnifoen geleyt fal wor-

den, ordonneeren fullen, fonder dat li des fullen „ moegen weygeren , weluerftaande dat die voorsz „ garnifoenen by de voorsz gevnieerde Prouincien „ betaalt fullen worden van haerl. foldie, en dat die „ Cappiteynen ende foldaaten boeuen den generalen „ eedt particulierlick die ftad ofte ftede endeProuin„ cie daer Inne die geleyt fullen worden, eedt doen „ fullen, ende dat tfelve te dien eynde In haer„ luyd' artyckelbrielf geftelt fal worden Dat men „ oick alfulcke ordre ftellen ende discipline onder

de foldaeten houden fal, dat die borgers ende In„ woenders van de fteden ende platte landen foe , wel gheeltelick als weerlick daerby boeven die re, deneu nyet bezwaert worden noch enyge overlast , lyden fullen. Ende fullen die voorsz garnifoenen van , gheene excys ofte Imposten meerder exempt we, fen a!s dje borgers ende ln woenders van d' plaet, fe, daar die geleyt fullen worden , mits dat oick

„ den

Sluiten