Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

ê

\66 GESCHIEDENIS

„ neert by gemeen aduys van defz bontgenoten „ Beheltelick Dat oft gebeurden , dat die Prouincien „ In faecken van beftant peys , oorloge ofte con„ tributie met den anderen nyet accorderen en con„ den, Sal het gefchil gerefereert endegefubmitteert „ worden by prouifie aen de heeren Stadtholders van „ de voorsz gevnieerde Prouincien nv ter tyt wefen„ de, die het voorsz gefchil tuffchen parthyen ful„ len vergelycken ofte daer van vuytfprecken, fulcx „ als filuyden beuynden fullen Inde billicheyt te be„ hoeren , weluerftaende Indien die felue heeren „ Stadholders daer Inne nyet en fouden connen ver„ draegen, Sullen tot heml. nemen ende verkiefen „ alfulcke onpartidige asfesfeurs ende adjoincten als „ hemluyden goedduncken lal. Ende fullen parthyen

gehouden wezen naer te commen tghene by voorsz

heeren Stadtholders In manieren als boeuen vuyt„ gefproecken fal wezen,

„ ro. Dat geen van defe voorsz Prouincien , Ste„ den of leden van dyen enyge confederatien ofte s, verbonden met enyge naerbuerheeren ofte Landen „ fullen moegen maecken fonder confent van desz „ gevnieerde Prouincien en bontgenoten.

w ii. Des es ouerkomen datfoe verre enyge na33 buerfurften , heeren, Landen , ofte fteden fich 3, met desz voorsz Prouincien begeerden te vniee3, ren, ende hun In desz confederatie te begeuen, 3, dat fi daertoe by gemeen aduyse ende confent van 33 desz Prouincien ontfangen fullen moegen worden.

„ ia. Ende dat die voorsz Prouincien gehouden

„ ful-

Sluiten