Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. a<»7

„ fullen fyn fich met den anderen te conformeeren ,, In tftuk vander munte te weten In d'cours van den „ gelde naer vuytwiezen fulcke ordonnantie als men „ daerop nietten yerften maecken fal, dwelke deen „ fonder dander nyet en fal moegen veranderen, i „13. Ende Ibe veel tpoinct van der Religie aen„ gaet Sullen hen die van Hollant ende Zelant „ draegen naer haerl. goedduncken ende dandere „ Prouincien van desz Vnie fullen hem moegen re5, guleren naer Inhoudt van dé Religions vrede by „ den Eertshertoge Mathias Gouuerneur ende Cap-

piteyn Gnael van desz Landen met die van finen „ Rayde by aduis van de Generael Staten airede ge,, concipieert ofte daer Inne gtmeralick oft particu„ lierlick alfulcke ordre ftellen als fi tot Rust ende

welvaert van de Provintien Steden ende particulier „ leden van dyen, ende conferuatie van een ygelick „ gheeftelick ende weerlick fyn goet ende gerechtig-

heyt doenlick vynden fullen Sonder dat hen hier „ Inne by enyge andere Prouincien , enich hynder ,, ofte belet gedaen fal moegen worden, mits dat „ een yder particulier In fyn Religie vry fal moegen „ blyven ende dat men nyemant ter caufe van de Re„ ligie fal moegen achterhaelen ofte onderfouken, „ volgende die voorfz Pacificatie tot Ghendt ge^ .„ maaket.

14. Item fal men allen Conuentualen ende die „ van de Gheeftelicheyt volgende die Pacificatie Lae„ ten volgen hun goeden die fy in enyge van desz „ gevnieerde Prouincien reciproquelick leggende heb» Lj « ben,

Philips de II. van Spanje»

Sluiten