Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46;]

GESCHIEDENIS

Phh.ips de II van Spanje.

ü ben, mits dat Indien enyge geehTicke perfunen „ vuyt die Prouincien, die geduereude doorloge tus„ fchen die landen van Hollandt en Zelandt Jegens „ die Spaengaerden Honden onder tgebiet van de „ felaen Spaengaerden hem begeeven hadden yuyt 3, enyge cloofteren ofte collegien onder tgebiet van „ die van Hollandt ofte Zeiand. Dat men die by „ hun Conuenten ofte Collegien gal doen verfien

van behoirlicke alimentatie, ende onderhoudt hun 3, Leuen geduereude , als oick gedaen fal worden „ den gheneu , die vuyt Hollant ende Zelandt In e3, nyge van de andere Prouincien van deszVnie Ver,3 toegen, ende hem onthoudende zyn ,

5, 15. Dat mede den ghenen die In enyge cloofte3, ren ofte gheeftelicke collegien van desz gevnieerde 3, landen fyn ofte geweeft hebben ende die zelve vuyt 3, zaecke van die Religie oft andere redelicke oor„ faecke begeren te veriaeten, oft veriaeten hebben ,3 vuyten Incompft van haeren Conuenten ofte colle„ gien haer leuen Lange geduerende, behoirlicke 3, alimentatie fal worden verftreckt, naer gelegent3, heyt vande goeden , Welverftaende dat die naer 3, date ven desz hem In enyge cloofteren zullen be3, geuen, ende felve wederomme veriaetenegeen „ alimentatie verftreckt fal worden , maer fullen tot 3, haeren behouve naer hem moegen nemen tgheene „ ft daer Inne gebrocht hebben ; Dat oick, die ghe3, ne die Jegenwoirdel. lnd:'Conuenten ofte colle„ gien syn, ofte naemaels commen fullen , hebben ,3 zullen vryheyt ende libertyt van Religie, ende

33 oick

Sluiten