Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 469

„ oick van clederen ende habyt, Beheltel. dat filuy„ den den Overfte van d'Conuente in allen anderen m faecken onderdaenich zullen zijn (*).

„ 10.

(*) Ampliatie vant xve Articul.

„ Alfoe hier vooren in 't XVe articule verfien en totali„ mentatie ende onderhoudt van de Gheellel. perfoonen „ die geweeft zyn In eenyge Conuenten ofte Collegien „ èn hem daer vuyt ter caufe van de Religie ofte andere „ redelicke oorfaecke begeue hebben , ofte naemaels bege„ ue fullen, ende dat feer te beduchten es, dat ter oor„ faecke van dien eenyge procesfen fouden moegen veny„ vyfen gelyck zy verftaen dat airede verrefen fyn , vuyc „ faecke dat alfulcke perfoonen fullen willen pretendeeren „ gerechticht te fyn, In de fuccefsie van de goederen van „ hunne ouders, broeders, fufters, ende andere vrynden „ oftemaegen metter doot achtergelaeten ofte noch achter te „ laeten, ende oick die gheene die zy luyden in hun Lc „ ueu by tytell vangifte, transporte , ofte eenyge andere „ fouden moegen overgedraegen, gealieneert oft oick naet „ hun doot verfeekert hebben, Soeist dat die voorsz Bont „ genoten om die felue proceffen en die zwaerichheyden, „ die daer vuyt fouden moegen onftaen te verhoeden, „ ghoet gevonden hebben, alle die Procesfen, die ter caufe ., voorfz aireede gelnftitueert fullen moegen worden tt „ fuspendeeren In lVate en furcheantie te houden , ter tyc „ tot anders by de voorfz bontgenooten ende anderen. die hem in defen eenicheyt ende verbande fullen moeger

„ begeuen , generalick daer op (oick b'y auctoiiteyt var

„ d'overheyt ist nood) geordoneert en verclaringe gedaei

,. fel zyn. Actum 1 February 1579, L-4

PhI' ips df 11. van Spanje.

Sluiten