Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?o GESCHIEDENIS

Philips de II van Spanje,

„ 16. Ende oft gebeurden (dat God verhoed? 5, moet) dat tuffchen die voorsz Prouincien enich m onverftant, twift ofte tweedracht geviele. Daer3, Inne filn deen den anderen nyet en conden ver3, ftaen, dat tfelve foe verre liet enyge vande Prouin31 cien int particulier aengaet ter neder geleyt ende „ befiicht fal worden by den anderen Prouincien bff y den ghenen die fi daer toe deputeren fullen, Ende' 33 foe verre die faecke alle die Prouincien Int gene3, racl aengaet by de heeren Stadtholderss van de 3, Prouincien In manieren boeuen In 't IX Aniculc 3, verhaelt; dwelcke gehouden lullen fyn pertbyen 3, recht te doen ofte vergelyke. binnen een maend „ ofte corter foo verre die noot van der faecke fulex

uvyteifcht naer Interpellatie ofte verfoeck by ,, deen ofte dandere parthye, daer toe gedaen. En? 3, de wes by die voorsz anderen Prouincien ofte p haerluyden Gedeputeerden ófte dvoorz heeren Stadt„ holders alfoe vnytgefproeckén wordt , fal aen„ gaen, ende achtervolcht worden Sonder dat daer „ van wyder beroüp ofte andere 'prouifie van rech„ ten tlï van appel, relieïF, reuifie, nulliteyt ofte

enyge andere querelle hoedanich die fouden moe„ gen wezen verfocht zal moegen worden .

„ 17. Dat die voorfz Prouincien , fteden en leden „ van dien hem wachten lullen van Vuytheemfche „ furften. heeren, Landen, ofte fteden enyge occafie u te Seuen van oorloge, en fulcx om alle alfulcke

occafien te vèrmyden fullen die voorsz. Prouincien, „ fteden, enLeder^ van dyen gehoudcu wezen foe

„ wej

Sluiten