Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 47*

wel den vuytheemfchen als Ingezetenen van de „ voorsz. Prouincien te adminiftreereu goet recht „ ende Junkie. Ende foe verre yemant van hem „ daer van In gebreecke blyft, Sullen die anderen „ bontgenoteu die hand holden by alle behoirlicke „ wegen en middelen Dat fulcx gedaenSal worden, „ ende dat alle abufen, daer door fulcx belet, ende „ die Juftitie deur verachtert foud' moegen worden gecorrigeert ende geretormeert fullen worden als naer rechten, ende vermoegens een yder fynpriuikgien, Loffelicke ende welheergebrachte coftumen? „ 18. Item en fal deene van de Gevnieerde Pro„ uincien fteden ofte leden van dyen tot Lafte end« ai prejudicie van dandere, ende fonder gemeen con„ fent geen Impoften, conuoygelden, noch andere „ diergelycke Lallen moegen opftellen, noch enyg« „ van ;desz bontgenoten hooger moegen bezwaerer „ dan hun eygen Ingezetenen ,

„ iv). Item omme Jegens alle opcoemendefaecket „ ende zwaerjgheden te verlien, Sullen die bontge „ noten gehouden wezen op de befcriuinge van d „ ghenen die daer toe geauthorifeert fullen fyn bin „ nen Vtrecht te compareeren tot lukken daege al „ hem aengefchreeven fal weezen omme op de voors „ faecke ende zwaricheyden, diemen in de bricuen va „ befcriuinge fal exprimeren, foe verre desmoegely „ es ende die zaecke nyet fecreet en dient gehoude i te wefen, by gemeen aduys ende confent ofte t „ de meefte ftemmen In manieren voorfz gedelib „ ree** ende gerefolueert te worden, alwaert oh L 5 mm „ en

Philips de II. var» Span']é\.

i

s z n

i

n

y

z:k

y-

Sluiten