Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47*

GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

:

i

„ enyge nyet en compareerden, In welcke gevalle, » Sullen dandere die verfcbynen fullen euen wel moe„ gen procedeeren tot lluitinge van tghene fi beuin„ den fullen tot het gemeen befte van desz gevni„ eerde Landen en Prouincien te dienen. Ende fal „ t ghene alfoe gefloten es onderhouden worden oick „ by de ghenen die nyet gecompareert fullen wezen, „ ten waere die faecken feer wichtich waeren, ende „ enich vertreck mochten lyden. In wekken geval„ le men den ghenen die nyet gecompareert en (uk „ len zyn, andermaal befcriuen fal omme te compareren op feeckere anderen daege opt verbeuren van „ haerl. ftemme voor die reyfe , ende wes als dan „ by de ghenen, die prefent zyn, gefloten wordt, „ fal bundich fyn , ende van weerden gehouden „ worden nyet Jegenftaende d'abfentie van enyge „ van dandere Prouincien, Beheltelick dat die nyet „ gelegen en fal fyn te compareren , haerl. opinie „ fcriftlyck ouer zullen moegen feynden omme daer„ op Int collecteren van der Hemmen , fukke re„ gardt genoemen te worden, alft behoort,

„ 20. Item ten eynde voorfz. fullen allen ende een „ ydervan d'voorfz. bontgenooten gehouden fyn al, „ le faecken die hem opcoemen, en voorvallen ful„ len, ende daer aen fi hem fullen Laeten duncken „ rgemeen wel of qualick vaeren van defe gevnieer,, de Landen ende bontgenoten geleegen te fyn den , ghenen die tot de befcriuinge geauctorifeert fullen , fyn ouer te fcryven omme by defelue daer op dan, dere Prouincien befcreuen te worden In manieren f voorsz, m 3I>

Sluiten