Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 473

. 21. Ende foe verre enyge donckerheyt of twy.

felachtichcvt In defz bevonden worden daer vuyt " enyge questie ofte difpute mochten verryfen , Sal " dlnterpretatie van dien ftaan Int feggen van desz „ bontgenoten, die daerop by gemeen adnys ende confent ordonneeren fullen fulcx fi beuynden ful" len te behoeren , ende foe verre filuyden daer Inne nyet en conden accorderen p Sullen haer rel cours nemen tot die heeren Stadholders van de Z Prouintien ln de forme boeuen verhaelt —

22. Insgelycx fo verre beuonden worden van nood'e te fyn darticulen van desz Vnie , confedc" ratie ofte verbont In enyge poincten ofte articulen " te vermeerderen ofte veranderen , Sal tzelue oick l gedaen worden by gemeen aduys ende confent var ' de voorsz bontgenoten, ende anders nyet..

o3 Alle welcke poincten ende articulen . end< : een yder van dyen byzonder die voorsz. gevnieer " de Prouincien belooft hebben ende beloeuen put: Z desz naer >te gaen ende te achtervolgen, doen naei gaen ende achtervolgen fonder daer Jegens te doen " doen doen , noch gedoegen gedaen te worden d \\ rectl. oft Jndirectl. In enygerwys ofte manieren " Ende zoe verre yet wes by yemande ter contran " gedaen ofte geattenteert worden , Tzelue vercla, " ren filuyden van nv alsdan nul, egcen, ende va '' onweerde, daer onder ü verbynden haerl. ene " alle dlngefetenen van haerl. refpectiue Prouiutier ? Steden, ende Leden van dien , perfoonen, en< „ gaeden, omme dfelue , Ingevalle van contraue

» 11

te. .

Philips de II. van Spanje.

9

e

11

e

le l-

5 9

Sluiten