Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips rail. van Spanje.

3 3 3 3

>:

3! 33

35 33 33 33

4?4 GESCHIEDENIS

„ tie, voor tonderhaudt van desz met tghene daei „ van dependeert, gearrefteert, gehauden , en be„ commert te moegen worden tallen plaatsen en by „ allen de heeren , Rechteren en gerechten , daer .„ men die fal connen oft moegen becommen, Ende „ vertyen te dien eynde van allen exceptien, graden, „ privilegiën , releuarnenten , ende generalick van „ allen anderen beneficiën van rechter), die hemh „ enichfins ter contrarie van desz foud' moegen die„ nen , en byzonder den rechten feggende generael „ rennntiatie geen plaetz te hebben daer fi eerft fpetiael voorgegaen .—.

„ 2 i. Ende tot meerder Vafticheyt Sullen die hee„ ren Stailholders vande voorfz. Prouincieii,'die nu

fyn ofte naemaels commen fullen, mitsgaeders al, le die Magiftraten ende hooftofflciers van ygelick , Prouïncie , ftadt ofte leden van dyen desz Vnie ' ende confederatie ende ijder articule van dyen Int , byzonder by eede moeten beloeuen' naer te ful. Jen gaen ende onderhouden, doen naegaen ende , onderhouden '.

„ 25. Insgelycx fullen dfelve by eede moeten beloeuen te onderhauden alle fchutteryen , Broederfchappen , ende collegien , die In enyge fteden ofte vlecken van desz Vnie fyn. „ 26. Ende fullen hier van gemaeckt worden brieuenlnbehoirlickeforme die by de heeren Stadtholders, ende die voornoempfte leden , ende fteden van de Prouincien daertoe fpetialick by d'anderen gerequireerc ende verfochtfynde, beugelt, ende

33 by

Sluiten