Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der. NEDERLANDEN. 475

„ by haerl. refpectiue fecretarisfen onderteyckent „ fullen worden."

Dit Stuk zien de Veréénigde Gewesten , met reden , aan voor den grondflag van hunne Staatkundige, Burgerlijke en Godsdienftige Vrijheid. Elkderzelven hieldt zijne bijzondere regten, en zij werden voor altoos veréénigd, niet om 'er één lichaam van te maaken , maar eene Verbintenis te fluiten , in ftaat , om den gemeenen Vijand te wederftaan. Niet onaartig heeft men dit Verbond vergeleeken bij een Huwelijk, bij welks aangaan, egter , door duidelijke Huwelijks Voorwaarden , alle gemeenfchap van Goederen tusfchen de Egtgenooteu wordt uiige flooten(*). Ieder Landfchap is oppermagtig, zc zelfs, dat het, in 't handhaaven deezer Oppermagt, door niemand kan belet worden. Uit hoofde deeze onafhanglijkheid ftaat het elk Gewest vrij, voor ziel zei ven zodanige maatregelen te neemen, als zij bes oordeelen, zonder dat iemand hunne raadflagen ma ftremmen, of zich onderwinden, dezelven te bedi len. Hunne onafhanglijkheid gaat zo verre, dat d andere Bondgenooten hun geene Wetten , hoe gi naamd, kunnen voorfchrijven, of verpligten tot hi draagen van meer lasten, dan zij bij zichzelven draa: lijk oordeelen. In het beginnen van den Oorlog noch in het fluiten van Vrede, heeft Overftemmii plaets, maer moet zulks, volgens den zin derUnii

n

(*) P. Paulus Ferkl. der Unie, I.D.bl. 136 U

Philips de II. van Spanje.

Aanmerkingenover de Unie van Utrecht.

1 t

T »

e :t

$

■ 3

et

.0.

Sluiten