Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?8 GESCHIEDENIS

Philips de II. van

Spanje.

ranje , aan de Staaten van Holland en Zeeland, té Gorcum vergaderd , afgezonden, verklaard : „ De „ Staaten van den Lande zijn de geenen, die God ,, uit den Volke verkiest en roept , om onmiddelijk ,, naast Hem te verkiezen eenen Koning , en Wet„ ten te maaken (*).

Wijders hebben onze'iVoorvaders , bij het aangaan der Unie van Utrecht, geen oogmerk altoos gehadt, om een Gemeenebest opterigten ; hun eenig doel was, de harde dwinglandij van Philips te fnuiken, en zich eenen anderen Landsheer te bezorgen. Van eene vrije Staatfche Regeering hadden zij geen begrip. Dit blijkt uit hunne voorftellen aan Frankrijk en Engeland, en het gedrag omtrent Willem den 1, wiens uitfteekende verdienden, de blaakende ijver der Landzaaten voorhadt, met het Graaflijk bewind te beloonen, en een éénhoofdig Oppergezag intevoeren (f). Deeze denkwijze ftraalt inzonderheid door in het Vertoog, waar uit wij zo even eene plaats aantoogen. De gemelde Heeren lieten zich verder

hooren: . ,, En alzo de heerlijkheid enmajefteit

,, van den den Lande te meer bekend wordt door ,, de magt, hunlieden gegeeven, om Koningen en „ Gouverneurs aanteflellen, dewelken, volgens derzel,, ver Wetten en onder der Staaten gezag, regeeren, „ zo wordt die zelfde heerlijkheid en majefteit der „ Staaten verminderd, ja geheel veragt, zo wanneer

» zij

C) Hifl. der Satisf. van Goes, b!. 539. (f) P. Paulus Perk/, der Unie, I. D. bl. 159.

Sluiten