Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 481

fchoorvoetende , bij : die van Middelburg deeden verkiaaren, bet niet noodig te vinden, te treden in eene andere Unie, dan men hadt tusfchen Holland en Zeeland en de Gendfche Bevrediging: en de Steden, die Voldoening hadden aangenomen, wilden daar bij blijven (*> ^ In Friesland verzetten zich veelen tegen het Verbond, 't welk deGezamen niet hadden durven tekenen, danopgoedvrndenhunder Lastgeeveren. Anderen begunstigden het zelve4 waar bij toekwam, dat eenige Steden en Grietenijen eerder, eenigen laater, doch in 't einde allen toetra

den DievanGnwimgw». op ^Ommelanden zeei

geftoord zijnde, kantten zich tegen het Verbond aan dat deezen hadden goedgekeurd: doch namen het eerlang, aan. - Wanneer die van Ovenjsfel d Unie aangenomen hebben, blijkt niet klaar , en ds zij, in den beginne, het mndlijk weigerden, is Zi ker: doch, fchoon dit Gewest de Unie nimmer 0: dertekende, is het egter een Lid daar van. -—- p w Drente onderfchreeven dezelve , maar hebb niet lang genot gehad van hunne ondertekening; d wijl Koever den, in den jaare MDLXXX, in de ma van Spanje geraakte : en, fchoon die Stad en het f heeleLandfchap, naderhand, weder herwonnen door de Staaten , heeft het, zints dien tijd , zi; ' ftem verloeren onder de Bondgenooten (f).

Voc

(*) Hifi. der Satisfaiïie van Goes, bl. 77. (t) P. Paui.us Verkl. der Unie, L D., bl. 28 en III. D. bl. 300— 303. IV. D. bl. 7.

M a

Phiupi db II. van Spanje.

> 9

t

i*

ie :n egtleisne

rts 35«

Sluiten