Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4R8

GESCHIEDENIS

PlIILIFS

de II. van Span e.

i

1 1

Paisliandel te . Keu len. 1 1

c

f

t

h

ffers, die het lijf behielden, verlieten, meerendeel, deeze platgefchooten Stad, welke , als woest, aan de Soldaatenovergelaaten werdt, die,bij mangel van andere brandstoffen , de ledige Huizen afbraken, om vuur te Itooken , en de vernieling te voltooien. De Overfte Zwartzenburg was verflaagcn (*). Dit overgaan van Maastricht gaf aan de zaak der Bondgenooten een' zwaaren krak; want de andere Plaatzen , waar de Spargaarden zich vertoonden, ziende, dat zo veel moeds en trouwe , door den fleutel des Lands betoond, de Staaten niet hadt kunnen beweegen , om die Stad te hulp te komen , en aan 's Vijands geweld te ontrukken, lieten den moed zinjen (f). En zou Parma veel meer en grooter verneefteringen gemaakt hebben , hadt het beleg hem :o veel manfchaps niet gekost, en hem , door jirjiaam en geest beiden te veel te vergen, geene zeer gevaarlijke krankheid op denhalzegejaagd, waarvan lij niet, dan langzaam, herftelde (§).

Hij hadt dit beleg, hoe duur het hem ook te (laan :wam, doorgezet, uit vreeze, dat eene fchandelije aftocht eenen nadeeügen invloed mogt hebben op en Paishandel, te midden der vijandiijkheden , tus:hen den Koning van Spanje en de Algemeene Staa:n , te Keulen aangevangen. De Paus en Keizer idden het hunne aangewend , om deeze Bevrediging

O Hooft, II. D. bl. 637 enz.

(t) '* Leeven van Willem den I, III. D. bl.

(§) Strada, Dec. EL Lib. III- p. 128.

Sluiten