Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips ï>e I f. van

Spanje.

.

J

] \ 1 \

Uiteriïe last der j Staatfc'ien. 1]

d d 11 't C

o]

v;

490 geschiedenis

migen , toen in 't bewind , eenen zo fchadelijken Uorlog aan den gang , en het bekragtigen te rugge hieldt (*>, durfden dit plan, fchoon het in den grond met dat der Spaanfche Afgezanten overeenkwam, met terftond van de hand wijzen : zij zonden het ontwerp aan hunne Meelïers. Op dier antwoord, t welk geenzins gunstig was, fchoon deKeizerfchen en Terra Nova niets onbeproefd gelaaten hadden 3tn bijzondere Staaten en Steden daartoe overtehaae» Ct) , gaven zij hunne bezwaaren over, voormmlijk hier in beltaaude, dat zij het Eeuwig Ge>od, door Holland en Zeeland nooit omhelsd , niet monden aanneemen; noch de fterke Plaatzen overle-eren aan een Landvoogd , door den Koning te beloemen; noch den Roomfchen geen voordeel, tot erkornng van dat der Hervormden, toeftaan m De itnjdigheid van inzigten en belang hieldt den aishandel lleepende. De Keizerlijke Afgezanten, «draabn moede, vertrokken allen, uitgenomen e t.raal van Zwaivtzenburg. Eindelijk ontvingen e Staat fche Gezanten den uiterften last hunner Meeeren, bij welken zij aanhielden op het vertrek van vreemde Krijgsvolk, op het herftel des Prinfen van kanje in alle zijne bezittingen en waardigheden • > het flaaken der Gevangenen en van den Graave n buLTREN • 0p het bevestigen des Aardshertogs

Kt

CO Hooft, IID.bl. 670.

Ct) Dumbar Analeö. Tom. HL p. 566. 570.578.

CS) Hooft, II. D. bl. 668.

Sluiten