Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 493

kent zelve in een openbaar Gefchrift , dat men hem 'er eenigen gedaan heeft: en betwist alleen, dat men hem tot een bijzonderen Vrede poogde overtehaalen. In de omftandigheden , waar in wij ons bevonden, verklaart hij den Staaten , konden voordeelige Voorwaarden ons niet onverfchillig weezen. Zou de waereld het ons hebben konnen vergeeven, dat wij u verraadden, wat zeg ik ? aan een verfcheurenden Wolf cvergegeeven , en u, voor Goederen, voor eene Vrouw, voor Kinderen , voor onszelven opgeófferd hadden ? Orante bezat die grootheid van ziel , welke den gevaarlijken roem van Bevrijder, of Hoofd eens maguVolks te weezen, hooger ftelde , dan het ftit, getnaklijk en onbekend leeven van een klein rijk Vorst. Reeds toonde men hem van verre , in de zweevende Gefcnriften voor en tegen den Keulfchen Vredehandel, de Oppermogenheid in de Nederlanden. In 't midden van ons opgevoed, dus fprak men, hebben wij gezien, dat hij zijne Goederen , zijn Gezin , zijn bloed voor ons veil heeft, en een doorzigt van zaaken betoont, 't welk niet mist. Aan wien kunnen wij veiliger , in eenen zo hachlijken toeftand, voor een tijd , onze Regten en Vrijheden vertrouwen , en, gelijk de oude Romeinen, het Diétatorfchap. dan aan deezen Vaderlandlievende!! Man, opdraagen '< De inzigten van Philips en des Prinfen van Oranje liepen te wijd van een, om van bijzondere onderhande lingen eenige vrugt te verwagten (*)• D(

(*•) Burm. Anal. I. Pr*f. 99- R»YD- H- B' bL 53

^J Gro

Philips de II. va» Spanie.

Oranje weigerc een bijzonderVerdrag met Philips aantegaan,

Sluiten