Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje,

Oproeren wegens denGodsdienst.

494 GESCHIEDENIS

De Spanjaarden, re veel vertrouwende op hunne Krijgsmagt, op den afval van eenige Landfchappen, en de verdeeldheid onder de Staaten , vreesden , te veel te zullen toeftaan: terwijl de Staaten 5 bedugt voor de gevoeligheid van een bijgeloovig en wraakzugtig Vorst, altoos bekommerd waren, niet genoeg te bedingen, om zijne woede te beteugelen , en zijne ontwerpen te dwarsboomen. Het afbreeken des Vredehandels gaf den Hertog van Aarschot , en eenigen anderen Heeren , die reeds te vooren heimlijke verlkndhouding met Terranova hadden, gelegenheid , om met den Koning te verzoenen. Dan de Staaten lieten Gedenkpenningen flaan, waar op de Hoofden van Egmond en Hoorne ftonden , en op iet rugftuk een Latijnsch opfchrift, van deezen melienswaardigen zin: 't Is beter voor het Vaderland te Qrijden , dan zich door een geveinsden Vrede te laaten bedriegen (*)•

Het Volk, van den anderen kant, bemerkende, dat zij het waren, die de Koningen onderlletinden, of deeden beeven , en dat men hunne kragt alleen bedwong, door misbruik te maaken van hunne ligtgeloovigheid, ftreefde, door wanhoop, van eenen verbitterden Vorst te zullen kunnen verzoenen, de heirbaan der Vrijheid op. De eerfte fchreeden waren te grooter en te Itouter , om dat de Godsdient • partij-

fchap

Grotii Anal. p, 66, V Leeven van Willem den I, III. D. bl. 3ir. (*) Burm. Anal. I. Pref. p. 97.

Sluiten